സ്പ്രിംഗ് വാഷറുകൾ

  • Spring Washers

    സ്പ്രിംഗ് വാഷറുകൾ

    ഒരു മോതിരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിളർന്ന് ഒരു ഹെലിക്കൽ ആകൃതിയിലേക്ക് വളയുന്നു. ഇത് വാഷറിന് ഫാസ്റ്റണറുടെ തലയ്ക്കും കെ.ഇ.യ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്‌സ് പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു, ഇത് വാഷറിനെ കെ.ഇ.യ്‌ക്കെതിരെയും ബോൾട്ട് ത്രെഡിനെ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റ് ത്രെഡിനെതിരെയും കഠിനമായി നിലനിർത്തുന്നു, ഇത് ഭ്രമണത്തിന് കൂടുതൽ സംഘർഷവും പ്രതിരോധവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ASME B18.21.1, DIN 127 B, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മിലിട്ടറി സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് NASM 35338 (മുമ്പ് MS 35338, AN-935) എന്നിവയാണ് ബാധകമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ.