ഗ്രേഡ് 4.8 / 8.8 ബ്ലാക്ക് ഓക്സീകരണം ഹെക്സ് ബോൾട്ടുകൾ